XING

Australian Champion Jangbu Empress Yuan

Hips A/A Elbows 0/0

Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
Jangbu Tibetan mastiff Xing
1/2